Besøg på valgstederne

Retningslinjer for kandidater og byrådsmedlemmers besøg på valgstederne på valgdagen

Reglerne om valgagitation findes i lov om kommunale og regionale valg § 56, 3. pkt. Efter reglerne gælder et forbud mod propagandamateriale, valgplakater, emblemer og lignende i valglokaler eller i de umiddelbare adgangsveje (f.eks. gange, trapper, skolegårde m.v.). Forbuddet gælder også anden form for holdningsmæssig påvirkning, f.eks. oplysende materiale om emnerne for valget eller aktuelle politiske spørgsmål. Omtale af hjælpeorganisationer o. lign. må efter reglerne heller ikke forekomme, hvis de pågældende organisationer har været aktive i valgkampen.

Byrådsmedlemmer og kandidater til kommunalvalget kan udpeges til valgstyrere og tilforordnede og har i egenskab heraf ret til at opholde sig på valgstedet.

Enhver anden, der opholder sig på et valgsted uden at være udpeget til at bemande dette, skal rette sig efter valgstyrenes anvisninger. Det følger således af lov om kommunale og regionale valg § 56, at valgstyrerne generelt skal sørge for ro og orden på valgstedet, ligesom valgstyrerne kan bestemme, at det, udover de personer, der står for afstemningen, kun er de vælgere, der skal afgive stemme, der må opholde sig i valglokalet.

Kandidater og byrådsmedlemmer bør ved fremmøde på valgstedet for at afgive stemme være særlig opmærksomme på forbuddet mod valgagitation og anden holdningsmæssig påvirk ning af vælgere i forbindelse med stemmeafgivningen.

Tilstedeværelse i valglokalet ved stemmeafgivelse af kandidater eller byrådsmedlemmer, udover den tid stemmeafgivningen normalt tager, vil ud fra en konkret vurdering af valgstyreren også kunne udgøre valgagitation.