Sådan stemmer du

Du kan møde op på valgdagen, eller du kan brevstemme før valget. Har du et handicap, er der forskellige muligheder for at få hjælp til at stemme.

For at stemme til et valg, skal du have valgret (stemmeret).

Alle danske statsborgere i Danmark, der har valgret (stemmeret) og er optaget på en valgliste, kan stemme til folketingsvalg og folkeafstemninger.

For at have valgret, og dermed kunne stemme, skal du opfylde følgende krav:

 • du skal være fyldt 18 år
 • du skal have dansk statsborgerskab
 • du skal have fast bopæl i Danmark, Grønland eller på Færøerne
 • du må ikke være umyndig.

Når disse krav er opfyldt, kommer du automatisk på valglisten.

Alle borgere i Danmark, der har valgret (stemmeret) og er optaget på en valgliste, kan stemme til kommunal- og regionsrådsvalgene.

Du har valgret, når du på valgdagen er fyldt 18 år og har fast bopæl i Randers Kommune og herudover enten:

 • har dansk indfødsret.
 • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU.
 • er statsborger i Island eller Norge.
 • uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 4 år forud for valgdagen.

Herboende udlændinge, som opfylder ovenstående kriterier, har dog ikke valgret, hvis:

 • opholdstilladelsen er bortfaldet.
 • der er givet afslag på ansøgning om opholdstilladelse.
 • der ved dom eller afgørelse er sket udvisning.
 • udlændingen var indsat direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutionerne i forbindelse med tilflytning fra udlandet.

Endvidere har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, er statsborger i et af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union og er registreret i Udenrigsministeriets protokol også valgret.

Umyndige personer, der er fyldt 18 år og i øvrigt opfylder de almindelige valgretsbetingelser ovenfor, har også valgret til kommunale og regionale valg.

Du har valgret (stemmeret) til Europa-Parlamentsvalg, hvis du:

 • har valgret til Folketinget (dvs. er dansk statsborger, er fyldt 18 år, har fast bopæl i Danmark og ikke er umyndig).
 • er dansk statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i en af de øvrige EU-medlemsstater.
 • er statsborger i en af de øvrige EU-medlemsstater, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark.
 • er dansk statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark.

Pr. 1. juli 2016 har personer, der er umyndige, fået ret til at stemme ved Europa-Parlamentsvalg.

Følgende personer har ikke valgret til Europa-Parlamentsvalg:

 • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c).
 • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b).

Du må kun afgive din stemme til Europa-Parlamentsvalg i én medlemsstat. Hvis du ikke er dansk statsborger og bor i Danmark, og du vil stemme til valget i Danmark, må du derfor ikke samtidig stemme til valget i dit hjemland (eller i nogen anden medlemsstat).

Når du skal stemme, kan du enten møde på valgdagen og afgive din stemme på et valgsted, eller du kan brevstemme på forhånd.

Hvis du stemmer på valgdagen

Inden valget får du tilsendt et valgkort. Det skal du tage med på valgdagen til det afstemningssted, der står på kortet.

Læs mere om valgkortet.

Sådan foregår afstemningen på valgdagen.

Se Randers Kommunes afstemningssteder.

Hvis du brevstemmer på forhånd

Ønsker du at brevstemme, er det muligt i et bestemt tidsrum op til valget. Du kan brevstemme flere steder i Randers Kommune. Når du brevstemmer, skal du medbringe legitimation.

Læs mere om hvor, hvornår og hvordan du kan brevstemme.

Hvis du har et handicap

Har du et handicap, der gør, at du har svært ved at stemme på dit afstemningssted eller der, hvor du kan brevstemme, er der forskellige muligheder for hjælp.

Ansøg om andet afstemningssted.

Ansøg om kørsel til afstemningssted.

Ansøg om at brevstemme i eget hjem.